Algemeen

Drenth Strafrechtadvocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG/GDPR (EU) 2016/679 (hierna AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

Drenth Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Drenth Advocaten is daarmee verwerkingsverantwoordelijke voor verschillende persoonsgegevens.

Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Drenth Advocaten mee wordt omgegaan.

1. Persoonsgegevens verwerkt door Drenth Advocaten

Drenth Advocaten verwerkt persoonsgegevens die door u zijn verstrekt als cliënt, relatie, sollicitant, leverancier of wederpartij van DS. Daarnaast verwerkt Drenth advocaten mogelijk persoonsgegevens die door (een) derde(n) zijn verstrekt, maar die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Drenth Advocaten gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;
 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt onder meer verstaan:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw geboortedatum;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw BSN nummer;
 • uw geslacht;
 • uw nationaliteit.

2. Doel verwerking persoonsgegevens door Drenth Advocaten

Drenth Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna genoemde doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een
  overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • Facturatie en het innen van declaraties
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing
 • Voldoen aan onze juridische verplichtingen
 • Marketing- en communicatie activiteiten
 • Werving en selectie (sollicitatie)

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

3. Grondslag verwerking persoonsgegevens door Drenth Advocaten

Drenth Advocaten verwerkt de hieronder genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6, eerste lid, sub a t/m f van de AVG:

Drenth Advocaten verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

4. Delen persoonsgegevens met derden

Drenth Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Drenth Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Drenth Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Drenth Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door DS ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij val te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigen rapport.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Drenth Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Drenth Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Drenth Advocaten in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

6. Bewaartermijnen

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

7. Rechten van betrokkenen

Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens door Drenth Advocaten. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Drenth Advocaten zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is. Drenth Advocaten kan u ter verificatie vragen om een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSNnummer. Drenth Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@drenthstrafrechtadvocaten.nl.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Drenth Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Indien u vindt dat Drenth Advocaten niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Gebruik social media

Op de website van Drenth Advocaten (www.drenthadvocaten.nl) zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Drenth Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikt maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Op de website biedt Drenth Advocaten o.a. een blog en een ‘’in de media” button aan die vrij toegankelijk zijn. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen van de website kan worden ingediend via info@drenthadvocaten.nl.

Drenth Advocaten behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van DS inzake privacy, zal hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de privacyfunctionaris dhr. mr. R.E. Drenth.

Dit privacy statement is op d.d. 25 juli 2018 vastgelegd.